فخری منصور, و محمودنیا نادر. 1. “ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 23 (1), 15. https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12792.