شریعتی حسین, خداشناس سعیدرضا, و اسماعیلی کاظم. 1970. “بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 23 (1), 13. https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12788.