پورمیرزا پ.; لطف الهی یقین ل. ا. ی.; یوسفیه ی.; شوکتی ش. تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, v. 22, n. 1, 6 jul. 2011.