محمدزاده م.; اصفهانی ا.; شوشتری ش. بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, v. 22, n. 1, 6 jul. 2011.