زاهدی خامنه ح.; خداشناس س.; اکبرزاده م.; اسماعیلی ک. تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, v. 26, n. 1, p. 25-38, 2 fev. 2015.