فخری م.; محمودنیا ن. ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, v. 23, n. 1, p. 15, 11.