شریعتی ح.; خداشناس س.; اسماعیلی ک. بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, v. 23, n. 1, p. 13, 1 jan. 1970.