پورمیرزا پ., لطف الهی یقین ل. ا. ی., یوسفیه ی., & شوکتی ش. (2011). تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 22(1). https://doi.org/10.22067/civil.v22i1.9038