محمدزاده م., اصفهانی ا., & شوشتری ش. (2011). بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 22(1). https://doi.org/10.22067/civil.v22i1.9035