زاهدی خامنه ح., خداشناس س., اکبرزاده م., & اسماعیلی ک. (2015). تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 26(1), 25-38. https://doi.org/10.22067/civil.v26i1.44036