فخری م., & محمودنیا ن. (1). ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 23(1), 15. https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12792