شریعتی ح., خداشناس س., & اسماعیلی ک. (1970). بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 23(1), 13. https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12788