(1)
پورمیرزا پ.; لطف الهی یقین ل. ا. ی.; یوسفیه ی.; شوکتی ش. تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک. civil 2011, 22.