(1)
محمدزاده م.; اصفهانی ا.; شوشتری ش. بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار. civil 2011, 22.