(1)
زاهدی خامنه ح.; خداشناس س.; اکبرزاده م.; اسماعیلی ک. تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی. civil 2015, 26, 25-38.