(1)
فخری م.; محمودنیا ن. ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه. civil 1, 23, 15.