(1)
شریعتی ح.; خداشناس س.; اسماعیلی ک. بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل. civil 1970, 23, 13.