[1]
پورمیرزا پ., لطف الهی یقین ل.ا.ی., یوسفیه ی. و شوکتی ش. 2011. تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی. 22, 1 (جولای 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/civil.v22i1.9038.