[1]
محمدزاده م., اصفهانی ا. و شوشتری ش. 2011. بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی. 22, 1 (جولای 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/civil.v22i1.9035.