[1]
زاهدی خامنه ح., خداشناس س., اکبرزاده م. و اسماعیلی ک. 2015. تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی. 26, 1 (فوریه 2015), 25-38. DOI:https://doi.org/10.22067/civil.v26i1.44036.