[1]
فخری م. و محمودنیا ن. 1. ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی. 23, 1 (1), 15. DOI:https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12792.