[1]
شریعتی ح., خداشناس س. و اسماعیلی ک. 1970. بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی. 23, 1 (ژانویه 1970), 13. DOI:https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12788.