##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد هادی افشار ابراهیم رضایی رامتین معینی

چکیده

در این تحقیق از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها و مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در حل مسایل بهینه سازی استفاده می شود. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل واقعی پیوسته می باشند، به کار گیری الگوریتم گسسته جامعه مورچه ها در حل آنها نیازمند به گسسته سازی متغیرهای تصمیم مساله می باشد. چگونگی گسسته سازی بر روی همگرائی و کیفیت جوابها تاثیر می گذارد. در این تحقیق مکانیزمی به نام تظریف تطبیقی قطعی، به منظور بهبود عملکرد الگوریتم مورچه ها و رسیدن به جواب هایی در حد جواب های بهینه مطلق، ارائه شده است. مکانیزم مورد نظر روشی تکراری است که در آن فضای جستجو مساله در هر تکرار، به اطراف جواب های بهینه حاصل شده در تکرارهای قبلی محدود می‌شود. در این مقاله کاربرد مکانیزم فوق در نمونه هایی از مسائل پیچیده ریاضی و مساله بهره برداری بهینه از سدها مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج حاصل از مدل سازی مساله در نرم افزار LINGO و سایر روش‌های موجود مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشاندهنده آنست که مکانیزم به کار گرفته شده تاثیر زیادی در بهبود جواب‌های مساله داشته وتوانایی پیدا کردن جواب‌هائی نزدیک به جواب بهینه مطلق را با هزینه محاسباتی کم دارا می باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
افشار م. ه., رضایی ا., & معینی ر. (1970). بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 23(1), 20. https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12787
نوع مقاله
پژوهشی