##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بهنام محزون آزموده عبدالرضا سروقد مقدم

چکیده

امروزه روش‌های مختلفی برای ارزیابی معیارهای موجود در بهسازی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با توجه به رویکرد آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به میزان لرزه خیزی مناطق وسیعی از کشور و وجود تعداد قابل توجه سازه‌های مصالح بنایی غیرمسلح، کاربرد این روش در مورد انتخاب گزینه برتر بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح با رویکرد یک طبقه بسط داده شده است. پارامترهای مؤثر در ارزیابی گزینه های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مصالح بنایی غیر مسلح طبقه بندی و اولویت گذاری شده و گزینه های مرتبط با تقویت این‌گونه ساختمان‌ها در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج بررسی بیانگر برتری تقویت سازه با استفاده از شاتکریت دیوارهای مصالح بنایی در مقایسه با سایر گزینه‌های پیشنهاد شده می باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
محزون آزموده ب., & سروقد مقدم ع. (1970). مطالعه عملکردی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بهینه‌یابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 23(1), 20. https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12786
نوع مقاله
پژوهشی