##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا اصفهانی طیبه محمدی

چکیده

در این مقاله، با بهره گرفتن از روش های عددی و نتیجه‌های آزمایشگاهی، رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌هایFRP مورد بررسی قرار می گیرد. در تحلیل عددی، از الگو آسیب دیدگی مومسان بتن برای شبیه سازی رفتار غیر خطی بتن و نرم شوندگی کرنش آن استفاده می شود. در بخش آزمایشگاهی 8 عدد تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP به ابعاد مقطع 150 و 200 میلی متر و طول 2300 میلی متر در آزمایشگاه ساخته و آزمایش شدند. رفتار خمشی این تیرها و 4 نمونه تیر آزمایشی دیگر پژوهشگران (در مجموع 12 نمونه) به کمک نرم افزار توانمند اجزای محدود ABAQUS که از توانایی کاربرد الگوی آسیب دیدگی مومسان بتن برخوردار است، تحلیل شدند. مقایسه بین نتیجه‌های تحلیل‌های عددی و آزمایشگاهی نشان می‌دهد که تحلیل عددی انجام شده با دقت بالایی می‌تواند نمودار بار- جابه جایی، بار بیشینه، توزیع کرنش و حالت شکست تیرهای بتنی تقویت شده با FRP را پیش‌بینی می‌کند. برای تعیین اثر عامل‌های مختلف بر نتیجه‌های حاصل از تحلیل عددی و همچنین برای تعیین شرایط بهینه الگو سازی عددی، تحلیل حساسیتی بر روی بعضی از نمونه‌ها انجام شده است. بر اساس تحلیل حساسیت انجام شده، از مهمترین عامل‌های اثرگذار الگو درتحلیل عددی، کارمایه، شکست می باشد که نقش تعیین کننده ای در پیش بینی شکست‌های ناشی از جدا شدگی FRP ایفا می کند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
اصفهانی م., & محمدی ط. (1970). استفاده از تحلیل‌های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های FRP. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 23(1), 14. https://doi.org/10.22067/civil.v23i1.12781
نوع مقاله
پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده