##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محسن زاهری محمدعلی برخورداری

چکیده

با رشد روز افزون استفاده از سازههای فضاکار، نیاز به تحلیل و طراحی دقیق این سازهها بیش از پیش احساس می‌شود. شبکههای تک لایه مستوی از جمله سازههای فضاکار می‌باشند که در عرشه پلها و کشتیها و پوشش سقفها با دهانههای کوتاه به کار می‌روند. با وجود روش‌های گوناگون پیشنهادی برای تحلیل سازه‌ها و رابطه‌های ساده و مشخصی که برای تحلیل و طراحی شبکه‌های تک لایه با روش مومسان به دست می‌آیند، باید برای تحلیل صحیح و دقیق‌تر سازه‌ها به اثر و نقش هریک از فرضیات در نتیجه‌های تحلیل آگاه بود. در این نوشته نخست به تحلیل و طراحی مومسان شبکههای مستوی با روش حل کران بالا و روش حل کران پایین پرداخته شد. این کار به یافتن رابطه‌های بسته‌ای منجر شد که با کمک آن‌ها تحلیل‌های غیر خطی با در نظر گرفتن الگوی رفتاری غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی انجام پذیرفت. در ادامه، شبکه‌های تک لایه بدون درنر گرفتن رفتار غیرخطی با برنامه‌های SAP و ABAQUS تحلیل شدند و نتیجه‌ها با یکدیگر و با نتیجه‌های تحلیل مومسان مورد مقایسه قرار گرفتند. سپس اثر فرض‌های ساده کننده در تحلیل شبکه‌ها بررسی و موردهای کاربرد مجاز هریک از تحلیل‌ها ارائه شد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
زاهری م., & برخورداری م. (2011). مقایسه تحلیل کشسان، مومسان و کشسان- مومسان شبکههای عمود برهم تک لایه با درنظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ وکوچک با الگوسازی رفتار غیر خطی مصالح به دو صورت واقعی و با مفصل‌های مومسان. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 22(2). https://doi.org/10.22067/civil.v22i2.10640
نوع مقاله
پژوهشی