##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بهروز حسنی احمد گنجعلی سیدمهدی توکلی

چکیده

در این مقاله، به شرح روشی برای بهبود میدان تنش به دست آمده از روش ایزوژئومتریک و برآورد خطای موجود در آن پرداخته می‌شود. این برآورد کننده خطا (Error estimator ) در زمره دسته روش‌های برآورد خطای مبتنی بر بازیافت تنش قرار می‌گیرد. در این روش، با استفاده از نقطه‌های فراهمگرا، برای تابع مقدارهای هریک از مؤلفه‌های میدان تنش در هر ناحیه، یک سطح فرضی ساخته می‌شود. برای تعریف این سطح همان تابع‌های شکل نربزی (NURBS’ shape functions) به کار می‌روند که با کمک آن‌ها در روش ایزوژئومتریک تابع جابجایی تقریب زده می شود. از مقایسه نٌرم خطای کارمایه دقیق و نٌرم خطای کارمایه تقریبی، مشاهده می‌شود که برآورد کننده خطای پیشنهادی از کارایی مناسبی برای برآورد خطای موجود در تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک برخوردار است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسنی ب., گنجعلی ا., & توکلی س. (2011). برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 22(2). https://doi.org/10.22067/civil.v22i2.10632
نوع مقاله
پژوهشی