دکتر مجتبی ازهری
استاد
تخصص: Structural Engineering
آدرس دهی دانشگاه:  دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وب سایت: http://civil.iut.ac.ir/en/azhari
پست الکترونیک: mojtaba@iut.cc.ac.ir
تلفن: +98 33 913804031
 
دکتر محمدرضا اصفهانی
استاد
تخصص:Strucural Engineering, Reinforced Concrete Structures
آدرس دهی دانشگاه : گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس وب سایت: http://www.um.ac.ir/~esfahani/
پست الکترونیک: esfahani@um.ac.ir
تلفن: +98 51 38805009
 
دکتر فریدون ایرانی
استاد
تخصص: Structural Engineering, Steel Structures
آدرس دهی دانشگاه : گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس وب سایت: http://www.um.ac.ir/~irani/
پست الکترونیک: irani_fe@yahoo.com
تلفن: +98 51 38806001
 
دکتر جعفر بلوری بزاز
دانشیار
تخصص: Foundation and Geotechnical Engineering
آدرس دهی دانشگاه : گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس وب سایت: http://www.um.ac.ir/~bolouri/
پست الکترونیک: bolouri@um.ac.ir
تلفن: +98 51 38805019
 
دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا
دانشیار
تخصص : ژئوتکنیک 
آدرس دهی دانشگاه : گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس وب سایت: http://eseyedi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیک: eseyedi@um.ac.ir
تلفن: +98 51 38805011
 
دکتر علی خیرالدین
استاد
تخصص: Structural Engineering
آدرس دهی دانشگاه : دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
آدرس وب سایت: http://profs.semnan.ac.ir/English/ProfsFirstPage.aspx?Pid=239
پست الکترونیک: kheyroddin@semnan.ac.ir
تلفن: +98 23 33328860
 
دکتر عباس سروش
استاد
تخصص: Geotechnical and Dam Engineering
آدرس دهی دانشگاه : دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
آدرس وب سایت: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=soroush
پست الکترونیک: soroush@aut.ac.ir
تلفن: +98 21 66400243
     
دکتر فرزاد شهابیان مقدم
استاد
تخصص: Structural Engineering
آدرس دهی دانشگاه : گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس وب سایت: http://www.um.ac.ir/~shahabf/
پست الکترونیک: shahabf@um.ac.ir
تلفن: +98 51 38805047
 
دکتر رضا عطار نژاد
استاد
تخصص: Structural Engineering
آدرس دهی دانشگاه : دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
آدرس وب سایت: https://rtis.ut.ac.ir/cv/attarnjd/?lang=en-gb
پست الکترونیک: attarnjd@ut.ac.ir
تلفن: +98 21 61111
 
دکتر محمد غفوری
استاد
تخصص: Rock mechanics, Engineering Geology
آدرس دهی دانشگاه: دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد  
آدرس وب سایت: http://www.um.ac.ir/~ghafoori/
پست الکترونیک: ghafoori@um.ac.ir
تلفن: +98 51 38805498
 
دکتر محمود فغفور مغربی
استاد
تخصص: Hydraulics
آدرس دهی دانشگاه : گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد 
آدرس وب سایت: http://www.um.ac.ir/~maghrebi/
پست الکترونیک: maghrebi@um.ac.ir
تلفن: +98 51 38805060
 
 
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد
تخصص: Structural Engineering
آدرس دهی دانشگاه : دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران  
آدرس وب سایت: http://www.iust.ac.ir/find-32.6126.7300.en.html
پست الکترونیک: Ghodrati@iust.ac.ir
تلفن: +98 21 77240398
  
دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد
تخصص: Structural Engineering
آدرس دهی دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وب سایت: http://mostofinejad.iut.ac.ir/
پست الکترونیک: dmostofi@cc.iut.ac.ir
تلفن: +98 33 33913818