نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بدو، کاظم پیش‌بینی و چگونگی در اختیارگرفتن نشست خاکریز ساخته شده روی پی سست با مسلح سازی به کمک ژئوتکستایل (مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 800+7) [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • برخورداری، محمدعلی مقایسه تحلیل کشسان، مومسان و کشسان- مومسان شبکههای عمود برهم تک لایه با درنظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ وکوچک با الگوسازی رفتار غیر خطی مصالح به دو صورت واقعی و با مفصل‌های مومسان [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • بلوری بزاز، بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1389]

پ

 • پرگر، پرگر F. Pargar بررسی تأثیر استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • پورمیرزا، پورمیرزا M. Pourmirza تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک [دوره 22، شماره 1، 1389]

ت

 • توکلی، سیدمهدی برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک [دوره 22، شماره 2، 1390]

ح

 • حاج رسولیها، محمدجواد بررسی عامل‌های اثر گذار بر کارکرد روش شیار زنی برای در اختیار گرفتن جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • حسنی، بهروز برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • حسینی، حسینی S. M. Hosseini بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1389]

خ

 • خانزادی، خانزادی M.Khanzadi استفاده از روش‌های نظریه گراف‌ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • خدایی، علی اثر پرکننده بر ویژگی های حجمی و غشای قیری بتن‌آسفالتی [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • خیرالدین، خیرالدین A. Kheyroddin عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی» [دوره 22، شماره 1، 1389]

ر

ز

 • زاهری، محسن مقایسه تحلیل کشسان، مومسان و کشسان- مومسان شبکههای عمود برهم تک لایه با درنظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ وکوچک با الگوسازی رفتار غیر خطی مصالح به دو صورت واقعی و با مفصل‌های مومسان [دوره 22، شماره 2، 1390]

ش

 • شفیعی دیزجی، شفیعی دیزجی F.S.Dizaji استفاده از روش‌های نظریه گراف‌ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • شکرچی زاده، شکرچی زاده M. Shekarchizadeh بررسی تأثیر استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • شوشتری، شوشتری A.Shooshtari بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • شوکتی، شوکتی H. Showkati تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک [دوره 22، شماره 1، 1389]

ع

غ

ف

 • فریدون، عبدالحسین بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد [دوره 22، شماره 2، 1390]

ق

 • قدسیان، قدسیان M. Ghodsian مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر استقرار آب شکن T شکل بر توپوگرافی پایین دست بستر قوس 90 درجه «یادداشت پژوهشی» [دوره 22، شماره 1، 1389]

ک

 • کارگران، کارگران A. Kargaran عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی» [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • کتابداری، کتابداری M. J. Ketabdari بهینه‌سازی قاب‌های بادبند دار تحت بار دینامیکی طیفی به روش الگوریتم ژنتیک مهاجرتی [دوره 22، شماره 1، 1389]

گ

 • گنجعلی، احمد برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک [دوره 22، شماره 2، 1390]

ل

م

 • محترم، محترم S. Mohtaram بهینه‌سازی قاب‌های بادبند دار تحت بار دینامیکی طیفی به روش الگوریتم ژنتیک مهاجرتی [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • محمدزاده، محمدزاده B. Mohammadzadeh بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • محمدیان، مصطفی بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • محمودپور، ساناز اندرکنش سد و مخزن در قلمرو زمان [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • مستوفی نژاد، داوود بررسی عامل‌های اثر گذار بر کارکرد روش شیار زنی برای در اختیار گرفتن جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن [دوره 22، شماره 2، 1390]
 • ملاحسنی، ملاحسنی A. Mollahasani بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1389]

و

 • واقفی، واقفی M. Vaghefi مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر استقرار آب شکن T شکل بر توپوگرافی پایین دست بستر قوس 90 درجه «یادداشت پژوهشی» [دوره 22، شماره 1، 1389]
 • ولی پور، ولی پور M. Valipour بررسی تأثیر استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم [دوره 22، شماره 1، 1389]

ه

 • همتیان، حسین بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد [دوره 22، شماره 2، 1390]

ی

 • یوسفیه، یوسفیه A. Yousefieh تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک [دوره 22، شماره 1، 1389]