کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
کنترل خسارت سازه‌‌ها به‌کمک الگوریتم ژنتیک- عصبی

دوره 29، شماره 1، تیر 1396، صفحه 1-16

10.22067/civil.v29i1.33759

عباس کرم الدین؛ سعید خواجه کرم الدین


ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP

دوره 24، شماره 2، بهمن 1392

10.22067/civil.v24i2.28893

سید روح ا.. موسوی؛ محمدرضا اصفهانی؛ مهراله رخشانی مهر