نویسنده = ������ �������������� ���������� ������
تأثیر شکل منبع تخلیه بر مشخصات جریان در تخلیۀ سطحی پساب‌های با شناوری منفی

دوره 30، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 45-60

10.22067/civil.v30i2.50421

فاطمه شاچری؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محسن سعیدی؛ جمال محمدولی سامانی؛ احمد شاچری