نویسنده = �������������� �������������� ��������
حل بستۀ اندرکنش سد و مخزن بااحتساب لزجت و اثر جذب کف مخزن

دوره 30، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 113-125

10.22067/civil.v1i30.42616

مریم یاسمی؛ بهرام نوائی نیا؛ جواد واثقی امیری؛ مهدی علیجانی اردشیر