نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱ مقایسه طرح اختلاط و مقاومت فشاری بتن‌های سبک ساخته شده با سبک‌دانه‌های لیکا، اسکریا و پرلیت با استفاده از روش پیچش چکیده   PDF 3034
محمود نادری ; علیرضا بنیادی
سال. ۲۶, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تیرهای بتن‌آرمه ی تقویت‌شده با تسمه‌های CFRP پیش‌تنیده به روش NSM چکیده   PDF 2367
علی حاجی هاشمی ; داوود مستوفی نژاد ; مجتبی ازهری
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی افتراقی روش‌های تعیین ضریب عکس‌العمل بستر چکیده 1899
صدرکریمی صدرکریمی ; اکبرزاد قمری اکبرزاد قمری
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون های مرکب CFST چکیده 1887
مرادی شقاقی مرادی شقاقی ; ناطقی الهی ناطقی الهی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ استفاده از داده‌‌‌های CPT و CPTu برای اندازه‌گیری پارامتر‌‌های مقاومت چکیده 1797
اسلامی اسلامی ; نبی زاده نبی زاده ; طالبی طالبی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی رفتار غیر خطی تیر‌های بتن آرمه با بتن مقاومت بالا چکیده 1758
خیرالدین خیرالدین ; نادرپور نادرپور
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی تجربی تأثیر استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان‌کننده بربعضی خواص مکانیکی بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن چکیده 1710
مقیمی مقیمی ; شفیق شفیق ; برنجیان برنجیان ; نعمتی نعمتی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی میزان تأثیر کاربرد پانل‌های سه بعدی در عملکرد لرزه‌ای ترکیبی با قاب خمشی فولادی با آنالیز دینامیکی غیرخطی چکیده 1581
گرامی گرامی ; کابلی کابلی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ مدل بار معلق رودخانه‌‌ها با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی چکیده 1575
رجایی رجایی ; میرباقری میرباقری
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان چکیده 1541
رضایی پژند رضایی پژند ; موسوی موسوی
1 - 10 (10)