نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان چکیده
رضایی پژند رضایی پژند , موسوی موسوی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تعیین انحراف تقاضای ترانزیت هوایی کشور در بخش پروازهای عبوری چکیده
صفارزاده صفارزاده , مستوفی دربان مستوفی دربان
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ مدل بار معلق رودخانه‌‌ها با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی چکیده
رجایی رجایی , میرباقری میرباقری
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی افتراقی روش‌های تعیین ضریب عکس‌العمل بستر چکیده
صدرکریمی صدرکریمی , اکبرزاد قمری اکبرزاد قمری
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی رفتار غیر خطی تیر‌های بتن آرمه با بتن مقاومت بالا چکیده
خیرالدین خیرالدین , نادرپور نادرپور
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تقویت تیرورق‌ها در برابر بار‌های موضعی چکیده
شهابیان شهابیان , شاهسوندی شاهسوندی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ استفاده از داده‌‌‌های CPT و CPTu برای اندازه‌گیری پارامتر‌‌های مقاومت چکیده
اسلامی اسلامی , نبی زاده نبی زاده , طالبی طالبی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تحلیل ریسک بهینه در اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمل‌ونقل آسیب پذیر چکیده
شریعت مهیمنی شریعت مهیمنی , گل رو گل رو
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کا‌نال‌‌های مرکب با زبری‌های غیر یکنواخت چکیده
فغفور مغربی فغفور مغربی , حیدربیگی حیدربیگی
سال. ۲۱, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۸ تأثیر درصد رس و درصد آهک بر CBR ماسه‌‌های رس دار تثبیت شده با آهک چکیده
عربانی عربانی , ویس کرمی ویس کرمی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پل‌ها چکیده
شریعتمدار شریعتمدار , دلاوری دلاوری
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی تأثیر اندرکنش گودبرداری و سازه‌ی مجاورآن در تحلیل گودبرداری‌ها در محیط‌های شهری چکیده
ملکی ملکی , بائی بائی , بیتنی بیتنی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون های مرکب CFST چکیده
مرادی شقاقی مرادی شقاقی , ناطقی الهی ناطقی الهی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ تحلیل هم‌زمان گسترش دینامیکی ترک و تماس سطوح آن در روش المان مرزی یک‌دامنه چکیده
امیدوار امیدوار , رحیمیان رحیمیان , نورزاد نورزاد , صناعی ها صناعی ها
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ امکان سنجی بهبود اندرکنش خاک رس– ژئوگرید با به‌کارگیری لایه‌های نازک ماسه‌ای چکیده
عبدی عبدی , ارجمند ارجمند
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ استفاده از تخمین‌های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده چکیده
قیامی باجیگرانی قیامی باجیگرانی , شریفی شریفی , فغفورمغربی فغفورمغربی , عارفی جمال عارفی جمال
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ مطالعه‌ی آزمایشگاهی قدرت جریان ثانویه و مقدار ورتیسیتی در قوس ۹۰ درجه با آبشکنT شکل منفرد چکیده
واقفی واقفی , قدسیان قدسیان
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی میزان تأثیر کاربرد پانل‌های سه بعدی در عملکرد لرزه‌ای ترکیبی با قاب خمشی فولادی با آنالیز دینامیکی غیرخطی چکیده
گرامی گرامی , کابلی کابلی
سال. ۲۱, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۸۹ بررسی تجربی تأثیر استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان‌کننده بربعضی خواص مکانیکی بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن چکیده
مقیمی مقیمی , شفیق شفیق , برنجیان برنجیان , نعمتی نعمتی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بهینه‌سازی قاب‌های بادبند دار تحت بار دینامیکی طیفی به روش الگوریتم ژنتیک مهاجرتی چکیده
کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری , محترم S. Mohtaram محترم
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری چکیده
ایرانی F. Irani ایرانی , اکبریان M. Ali. Akbarian اکبریان
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ استفاده از روش‌های نظریه گراف‌ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها چکیده
شفیعی دیزجی F.S.Dizaji شفیعی دیزجی , خانزادی M.Khanzadi خانزادی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی چکیده
بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بلوری بزاز , ملاحسنی A. Mollahasani ملاحسنی , حسینی S. M. Hosseini حسینی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار چکیده
محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده , اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی , شوشتری A.Shooshtari شوشتری
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ بررسی تأثیر استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم چکیده
شکرچی زاده M. Shekarchizadeh شکرچی زاده , ولی پور M. Valipour ولی پور , پرگر F. Pargar پرگر
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک چکیده
پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا , لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین , یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه , شوکتی H. Showkati شوکتی
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر استقرار آب شکن T شکل بر توپوگرافی پایین دست بستر قوس ۹۰ درجه «یادداشت پژوهشی» چکیده
واقفی M. Vaghefi واقفی , قدسیان M. Ghodsian قدسیان
سال. ۲۲, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۸۹ عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی» چکیده
خیرالدین A. Kheyroddin خیرالدین , کارگران A. Kargaran کارگران
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال چکیده
محمد رضایی پزند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک چکیده
بهروز حسنی , احمد گنجعلی , سیدمهدی توکلی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ پیش‌بینی و چگونگی در اختیارگرفتن نشست خاکریز ساخته شده روی پی سست با مسلح سازی به کمک ژئوتکستایل (مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر ۸۰۰+۷) چکیده
کاظم بدو , رقیه امامی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ بررسی عامل‌های اثر گذار بر کارکرد روش شیار زنی برای در اختیار گرفتن جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن چکیده
داوود مستوفی نژاد , محمدجواد حاج رسولیها
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ اندرکنش سد و مخزن در قلمرو زمان چکیده
ساناز محمودپور , رضا عطارنژاد
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ اثر پرکننده بر ویژگی های حجمی و غشای قیری بتن‌آسفالتی چکیده
سعید غفارپور جهرمی , علی خدایی
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد چکیده
عبدالحسین فریدون , مصطفی محمدیان , حسین همتیان
سال. ۲۲, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۰ مقایسه تحلیل کشسان، مومسان و کشسان- مومسان شبکههای عمود برهم تک لایه با درنظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ وکوچک با الگوسازی رفتار غیر خطی مصالح به دو صورت واقعی و با مفصل‌های مومسان چکیده
محسن زاهری , محمدعلی برخورداری
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ آنالیز لرزه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی چکیده   PDF   Extendad Abstract
مهرداد حجازی , سید محمد مویدیان , مریم داعی
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح چکیده   PDF   Extended Abstract
ابوالفضل عربزاده , اصغر امانی داشلجه , ایرج محمودزاده کنی , سعید اینانلو
سال. ۲۴, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۲ اثر دمای ریختن بر برخی مشخصات مکانیکی و دوام جداول بتنی پرسی خشک چکیده   PDF
هرمز فامیلی , محسن تدین , محمدرضا خوش سیما
سال. ۲۴, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۲ ارائه رابطه تجربی جدید برای برآورد قابلیت فشردگی خاک‌های رسی تحکیم نیافته چکیده   PDF
نادر عباسی
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ارائه یک روش فرا ابتکاری مؤثر جهت زمانبندی پروژه با حالت های چندگانه چکیده   PDF   Extendad Abstract
محمد حسن سبط , محمدرضا افشار , یعقوب علیپوری
سال. ۲۴, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۲ ارائه‌ی الگوریتمی اصلاحی برای روش‌های گرادیان مزدوج غیرخطی به منظور محاسبه‌ی شاخص قابلیت اعتماد سازه‌ها چکیده   PDF
بهروز کشته گر , محمود میری , ناصر شابختی
سال. ۲۵, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۹۳ ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه‌سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی چکیده   PDF
سیدمحمدحسین جزایری ابنوی , محمدحسین ابوالبشری
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ارائه‌ی روش ابتکاری توسعه‌ی مدل فرصت‌های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه‌مبنا چکیده   PDF
محمود احمدی نژاد , شهریار افندی زاده , سید مهدی یدی همدانی
سال. ۲۶, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۴ ارائه‌ی مدل فازی برای تعیین حساسیت مناطق ساحلی به ریزش نفتی(مطالعه‌ی موردی سواحل استان مازندران) چکیده   بدون عنوان   PDF
فریدون وفایی , وحید هادی پور , ابوذر هادی پور , سید ابوالفضل موسوی
سال. ۲۸, شماره. ۲,(۱۳۹۵) ارتقای کارایی شناسایی پارامترهای فیزیکی سازه با استفاده از‌ کاهش تکینگی ماتریس‌های پاسخ در حل معکوس معادلات حرکت چکیده   PDF   Extended Abstract
مجید قاسمی , بابک تقوی , سعید عباس بندی
سال. ۲۶, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۴ ارزیابی الگوی بارگذاری مستطیلی در تحلیل غیر خطی پلهای با عرشه مختلط تحت اثر بار انفجار چکیده   PDF
علیرضا حبیبی , نیما خالدی
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ارزیابی تاثیر با هم ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی آسفالتی در تصادف‌های آزادراهی چکیده   PDF
بهنام امینی , حمیدرضا صالحپور
سال. ۲۵, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ ارزیابی دقت روش طیف ظرفیت و روش طیف ظرفیت بهبود‌یافته در تعیین عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی چکیده   PDF
مهدی ایزدپناه , علیرضا حبیببی
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه گاز در کاربری های مختلف شهری پس از زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران) چکیده   PDF   Extendad Abstract
علیرضا صادقیان , بابک امیدوار
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه چکیده   PDF
منصور فخری , نادر محمودنیا
سال. ۲۶, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۴ ارزیابی پایداری و رفتار ارتعاشی ستون‌های ترک‌دار ‌تحت بارگذاری محوری چکیده   PDF
مسعود قادری , حسین غفارزاده , وحید عرب ملکی
سال. ۲۸, شماره. ۲,(۱۳۹۵) ارزیابی کارایی روش‌ پیش بینی موضعی ناشی از بازسازی فضای فاز و مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی رواناب (مورد مطالعاتی: ایستگاه پل کهنه، کرمانشاه) چکیده   PDF   Extended Abstract
محمد ذونعمت کرمانی , خاطره امیرخانی
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ استفاده از تحلیل‌های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های FRP چکیده   PDF
محمدرضا اصفهانی , طیبه محمدی
سال. ۲۴, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۲ اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی چکیده   PDF
محمد شکوهیان , محمدجواد مرادی
سال. ۲۵, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۹۳ الگوریتم بهینه‌‌سازی جامعه‌ی مورچگان در مسأله‌ی بهره برداری بهینه از مخازن سدها : مطالعه‌ی مقایسه‌ای چهار الگوریتم چکیده   PDF
محمدهادی افشار , سیدابراهیم رضایی سنگدهی , رامتین معینی
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ چکیده   PDF
کاظم بدو , یاشار داوری اول
سال. ۲۶, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بارگذاری انفجار و ارزیابی پاسخ غیرخطی سازه‌های ساختمانی در مقابل آن چکیده   PDF
احمد فراهانی , محمدعلی هادیان فر
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافتۀ دریچه چکیده   PDF   Extended Abstract
علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره آبشستگی چکیده   PDF   Extendad Abstract
بابک لشکرآرا , علی لشکرآرا , منوچهر فتحی مقدم
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق در کاهش عمق آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه‌های مستطیلی و دیوارباله‌ای چکیده   PDF
عبدا... اردشیر , روح ا... چراغچی , حجت کرمی
سال. ۲۵, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۹۳ بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر جایگزینی خاموت‌های دست‌ساز ساخته شده از الیاف FRP به‌جای خاموت‌های فلزی در تیرهای بتن مسلح چکیده   PDF
محمدکاظم شربتدار , احمد دالوند , ابوذر حمزه نژادی
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل چکیده   PDF
حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی
سال. ۲۸, شماره. ۱: پاییز (۱۳۹۵) بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده برمبنای مبحث دهم با استفاده از منحنی های شکنندگی چکیده   PDF   Extended Abstract
حسین تاجمیر ریاحی , سید مصطفی امی زاده
سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶) بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم چکیده   PDF   Extended Abstract
علیرضا رضاپور , سیداحسان سیدی حسینی نیا
سال. ۲۶, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان‌های سطحی به روش عددی چکیده   PDF
وهاب بشارت , محمد داوودی , محمد کاظم جعفری
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ بررسی اثر تنش های پسماند حاصل از جوشکاری بر رفتار دیوار برشی فولادی چکیده   PDF   Extended Abstract
مجید قلهکی , فرزان خالدی , هادی معین
سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶) بررسی اثر زئولیت و سیمان بر تراکم خاک ماسه‌ای بابلسر چکیده   PDF   Extended Abstract
عیسی شوش پاشا , مجتبی عباسی , حسین ملاعباسی
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ بررسی اثر مؤلفۀ قائم زلزله بر دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک چکیده   PDF
مجید قلهکی , محمدجواد ستاری
سال. ۲۵, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۹۳ بررسی اثر میزان رس کائولینیت و حرارت در پاک‌سازی خاک ماسه بادی آلوده به گازوئیل از طریق روش استخراج بخارات خاک ( SVE) چکیده   PDF
محمدرضا صبور , بهجت رضایی , امین جعفرقلی
سال. ۲۸, شماره. ۱: پاییز (۱۳۹۵) بررسی اثرات لایۀ میانی در محصورشدگی ستونهای بتن آرمۀ تقویت‌شده با ورقه های CFRP چکیده   PDF   Extended Abstract
حمید کریمی زاده , محمدرضا افتخار
سال. ۲۵, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۹۳ بررسی تأثیر اجرای اجزای مرزی در بهبود عملکرد و رفتار لرزه‌ای سازه‌های پانلی پیش‌قالب‌بندی شده چکیده   PDF
ابوذر جعفری , بهروز حسنی
سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶) بررسی تأثیر الیاف تقویتی پلیمری کربنی CFRP در میزان باربری دال‌های بتن مسلح دوطرفه مربعی‌شکل دارای بازشو در لبۀ کناری و گوشۀ دال چکیده   PDF
مجتبی لبیب زاده
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی تأثیرخطای برآورد ورودی‌های طراحی روسازی بر روی خطای پیش‌بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه‌سازی مونت کارلو چکیده   PDF
حسن قاسم زاده , علیرضا غنی زاده
سال. ۲۶, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تیرهای بتن‌آرمه ی تقویت‌شده با تسمه‌های CFRP پیش‌تنیده به روش NSM چکیده   PDF
علی حاجی هاشمی , داوود مستوفی نژاد , مجتبی ازهری
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی چکیده   PDF   Extendad Abstract
قاسم گرجی بندپی , مرتضی اسکندری قادی , عزیز ا... اردشیر بهرستاقی
سال. ۲۸, شماره. ۱: پاییز (۱۳۹۵) بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای چکیده   PDF   Extended Abstract
جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی تغییرات طول موثر صفحات مثلثی شکل بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری در قوس ملایم ۹۰ درجه چکیده   PDF   Extendad Abstract
محمد بهرامی یاراحمدی , محمود شفاعی بجستان
سال. ۲۵, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی خواص انتقال در بتن‌های توانمند حاوی پوزولان متاکائولن در مقایسه با میکروسیلیس چکیده   PDF
محمد شکرچی زاده , مهدی ولی پور , فرهاد پرگر
سال. ۲۸, شماره. ۱: پاییز (۱۳۹۵) بررسی رفتار خزشی خاک رس در شرایط آزمایشگاهی چکیده   PDF   Extended Abstract
علیرضا نگهدار , شیما یادگاری , سیاب هوشمندی
سال. ۲۶, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی دیوار برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال تیر به ستون صلب تحت نگاشت‏های دور و نزدیک گسل چکیده   PDF
مجید قلهکی , هوشنگ اصغری تکدام
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک چکیده   PDF   Extendad Abstract
سید مصطفی رزاز , هاشم شریعتمدار
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی چکیده   PDF
هاشم شریعتمدار , حمیدرضا عباسیان
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به کمک روش PIV چکیده   PDF
مسعود حاجی علیلوی بناب , هوشنگ کاتبی , فریبا بهروزیvند
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ بررسی شکل‌پذیری قاب‌های فولادی مهاربندی شدۀ ضربدری واقع در دو دهانۀ میانی مجاور هم چکیده   PDF   Extended Abstract
اباذر اصغری
سال. ۲۵, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی عددی سه‌‌بعدی رسوب‌گذاری و کنترل آن در آب‌گیر‌های جانبی رودخانه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SSIIM۲ چکیده   PDF
حمید شاملو , عادل اثنی عشری
سال. ۲۷, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک چکیده   PDF
آتنا فردوسی , فریدون مقدس نژاد , اسماعیل افلاکی
سال. ۲۸, شماره. ۲,(۱۳۹۵) بررسی عملکرد سیستم فتولیز در حذف هیدروکربن های نفتی از فاضلاب و مدل‌سازی آن چکیده   PDF   Extended Abstract
محمدقاسم رحیمی , احمد خدادادی , بیتا آیتی
سال. ۲۴, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی عملکرد پانل میانی نازک بین دو بازشو در دیوارهای برشی فولادی با سخت‌کننده چکیده   PDF
سعید صبوری , الناز آهوری , صلاح الدین مام عزیزی
سال. ۲۵, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی فشار جانبی در دیواره‌ی پل‌های یک‌پارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی چکیده   PDF
جعفر بلوری بزاز , سعید رسولی
سال. ۲۵, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ بررسی مقایسه‌ای رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده‌ی‌زیپر و شورون ویژه چکیده   PDF
مجتبی رضوی , محمدرضا شیدایی
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بررسی نبود قطعیتهای موثر در رفتار قابهای بتن مسلح چکیده   PDF
محمد علی انشکانی , مسعود سلطانی محمدی , علی اکبر آقاکوچک
سال. ۲۵, شماره. ۲: بهار و تابستان۱۳۹۳ بررسی نقش مصرف نانوسیلیس در بتن بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی آن چکیده   PDF
محمدرضا صبور , مینا یکه لر , مرتضی نیکروان
سال. ۲۸, شماره. ۱: پاییز (۱۳۹۵) بررسی پارامتری بار شکست گنبدهای آجری ایرانی تقویت شده با ورق های FRP‌ تحت بارهای متمرکز یکنوا چکیده   PDF   Extended Abstract
مهرداد حجازی , مهرداد قمری , حمید بهشتی
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ بررسی کارایی طوقه های ال شکل در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی چکیده   Extended Abstract   PDF
حسین خزیمه نژاد , مهدی قمشی , یوسف رمضانی
سال. ۲۸, شماره. ۲,(۱۳۹۵) بهبود روش انتقال پایدار بهمنظور کنترل هم‌گرایی رویۀ اندازه‌گیری عملکرد سازه‌ها چکیده   PDF   Extended Abstract
بهروز کشته گر
سال. ۲۳, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها چکیده   PDF
محمد هادی افشار , ابراهیم رضایی , رامتین معینی
سال. ۲۶, شماره. ۱: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ بهینه‌سازی موقعیت‌های فشارسنجی در شبکۀ‌توزیع آب به‌منظور به‌کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضی چکیده   PDF
علی نصیریان , فغفور مغربی فغفور مغربی
سال. ۲۷, شماره. ۲: بهار و تابستان، ۱۳۹۵ بهینه‌سازی هزینه انرژی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعۀ مورچگان چکیده   PDF   Extended Abstract
محمود فتوحی فیروزآباد , مسعود تابش
سال. ۲۳, شماره. ۲: بهار و تابستان ۱۳۹۱ بهینه‌سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب‌های پویا چکیده   PDF
بهروز حسنی , حسین قاسم نژاد مقری , سید مهدی توکلی
1 - 100 (158) 1 2 > >>