دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری

ایرانی F. Irani ایرانی; اکبریان M. Ali. Akbarian اکبریان

استفاده از روش‌های نظریه گراف‌ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها

شفیعی دیزجی F.S.Dizaji شفیعی دیزجی; خانزادی M.Khanzadi خانزادی

بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی

بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بلوری بزاز; ملاحسنی A. Mollahasani ملاحسنی; حسینی S. M. Hosseini حسینی

بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار

محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده; اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی; شوشتری A.Shooshtari شوشتری

تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک

پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا; لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین; یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه; شوکتی H. Showkati شوکتی