نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بررسی رفتار خزشی خاک رس در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 425 Extended Abstract    دانلود : 147
  علیرضا نگهدار ; شیما یادگاری ; سیاب هوشمندی 1-12
  بازدید: 365
  بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده برمبنای مبحث دهم با استفاده از منحنی های شکنندگی  PDF    دانلود : 269 Extended Abstract    دانلود : 77
  حسین تاجمیر ریاحی ; سید مصطفی امی زاده 13-28
  بازدید: 384
  بررسی پارامتری بار شکست گنبدهای آجری ایرانی تقویت شده با ورق های FRP‌ تحت بارهای متمرکز یکنوا   PDF    دانلود : 208 Extended Abstract    دانلود : 104
  مهرداد حجازی ; مهرداد قمری ; حمید بهشتی 29-48
  بازدید: 406
  بررسی اثرات لایۀ میانی در محصورشدگی ستونهای بتن آرمۀ تقویت‌شده با ورقه های CFRP  PDF    دانلود : 319 Extended Abstract    دانلود : 163
  حمید کریمی زاده ; محمدرضا افتخار 49-64
  بازدید: 271
  بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای  PDF    دانلود : 215 Extended Abstract    دانلود : 148
  جواد کشاورز ; جعفر بلوری بزاز 65-80
  بازدید: 325
  مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی  PDF    دانلود : 231 Extended Abstract    دانلود : 80
  سیاوش هنری ; سیداحسان سیدی حسینی نیا 81-98
  بازدید: 311