فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح

ابوالفضل عربزاده; اصغر امانی داشلجه; ایرج محمودزاده کنی; سعید اینانلو

تعیین خصوصیات دینامیکی سازه‌ها با استفاده از دستگاه جی‌پی‌اس

موسی محمودی صاحبی; میر احمد میرقاسم پور; محمد جواد نجاری

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی