فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

آنالیز لرزه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی

مهرداد حجازی; سید محمد مویدیان; مریم داعی

مقایسه کاربرد مدل‌‌های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند

جواد مظفری; امیر صمدی; سید اسدالله محسنی موحد; داود داودمقامی

بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی

قاسم گرجی بندپی; مرتضی اسکندری قادی; عزیز ا... اردشیر بهرستاقی

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی