فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تقویت خمشی و خمشی- برشی دال‌های مجوف بتن مسلح با استفاده از الیاف CFRP و GFRP و ورق‌های فولادی

محمدمهدی صالحی یانه سری; علی مدانلو; مرتضی حسینعلی بیگی; بهرام نوایی نیا

تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه‌های بتنی به روش المان محدود

محمدحسین امین فر; بهمن فرهمند آذر; هادی صفری; مرتضی بیکلریان

ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP

سید روح ا.. موسوی; محمدرضا اصفهانی; مهراله رخشانی مهر

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی