نشریه های علمی انتشارات

نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد در هر سال دو شماره از نشریه مهندسی عمران را منتشر می‌نماید. خواهشمند است هزینه اشتراک تعداد نشریات مورد تقاضا را به حساب جاری شمارۀ 99655 نزد بانک تجارت (کد شعبه 4252) شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در وجه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد واریز و اصل فیش را به همراه برگ اشتراک تکمیل شده به نشانی زیر ارسال فرمایید. برای اشتراک دانشجویی، لطفا معرفی نامه دانشگاه را ضمیمه نمایید. عموم 15000ریال دانشجویان 10000ریال مؤسسات 40000 ریال مشهد صندوق پستی 1111-91775 دانشکده مهندسی، دفتر نشریه عمران