نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶)

عنوان مقاله: بررسی اثر زئولیت و سیمان بر تراکم خاک ماسه‌ای بابلسر


صفحات: 69-78

DOI: 10.22067/civil.v29i1.43575

چکیده
ماسه¬های سیمانی به‌عنوان یکی از موضوعات اقتصادی و زیست‌محیطی در تثبیت خاک شناخته‌شده است. در برخی موارد ترکیبی از سیمان و ماسه با سایر مواد ازجمله فیبر، شیشه، نانو¬ذرات و یا زئولیت می‌تواند به‌طور مؤثر در تثبیت خاک در جاده‌سازی استفاده شود. در این بررسی زئولیت به‌عنوان یکی از مواد پوزلان افزودنی به سیمان و اثرات آن بر تراکم مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این راستا از زئولیت نوع معدنی کلینوپیلولیت و سیمان تیپ II نکا و ماسۀ بابلسر به¬عنوان خاک پایه استفاده شد. آزمایش تراکم استاندارد برروی طرح اختلاط ۲۴ حالت سیمان و زئولیت شامل درصد سیمان‌های مختلف ۲، ۴، ۶ و ۸ درصد وزن خشک کل نمونه و درصد¬های جایگزینی ۰، ۱۰، ۳۰، ۵۰، ۷۰ و ۹۰ زئولیت با سیمان انجام شد. نتایج حاصل نشان می¬دهد با جایگزینی زئولیت به‌جای سیمان، وزن مخصوص خشک حداکثر آن نسبت به نمونه‌های بدون زئولیت به میزان ۲ تا ۵/۲درصد کاهش می¬یابد و درصد رطوبت بهینه تقریباً ۱۴ درصد بهدست آمده است. درانتها یک تابع براساس سری ولترا برای ارتباط دادن وزن مخصوص خشک حداکثر به پارامترهای ماسه زئولیت سیمانی ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی:   تثبیت; سیمان; زئولیت; تراکم; رطوبت بهینه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 38 Extended Abstract
دانلود : 10

بازدید: 50

تاریخ دریافت: 1393/10/29 , تاریخ پذیرش: 1395/09/09 , تاریخ انتشار: 1396/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )