نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶)

عنوان مقاله: تحلیل عددی استاتیکی عملکرد زه‌کش چتری در تونل بدون پوشش دایروی عمیق تحت تراوش پایدار


صفحات: 49-68

DOI: 10.22067/civil.v29i1.43560

چکیده
در این تحقیق سیستم زه‌کش چتری، به‌عنوان یک سیستم زه‌کشی در تونل¬های تحت اثر تراوش پایدار معرفی می‌گردد. آرایش این سیستم زه‌کشی برگرفته از ترکیب زه‌کش لولۀ اتصالی و الهام گرفته‌شده از نگهدارندۀ چتری فورپولینگ است. در این پژوهش به‌وسیلۀ نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس، عملکرد این سیستم زه‌کشی به‌صورت تحلیل استاتیکی عددی در تونل دایروی عمیق تحت تراوش پایدار، مورد بررسی قرار می¬گیرد. در این مقاله با درنظر گرفتن سه پارامتر شاهد (کرنش اصلی مؤثر ماکزیمم در زمین تونل، توزیع فشار آب حفره¬ای در جدارۀ تونل و گرادیان هیدرولیکی در اطراف زه‌کش¬ها) و بررسی کلیۀ مشخصات مؤثر بر عملکرد لولۀ زه‌کش، به ارائۀ یک آرایش بهینه برای این سیستم زه‌کشی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:   زه‌کش چتری; تونل دایروی عمیق; تراوش پایدار و تحلیل عددی استاتیکی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 18 Extended Abstract
دانلود : 16

بازدید: 42

تاریخ دریافت: 1393/10/29 , تاریخ پذیرش: 1395/09/14 , تاریخ انتشار: 1396/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )