نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶)

عنوان مقاله: حذف هیدروکربن¬های نفتی از آب‌های آلوده با فرآیند فتوکاتالیستی خورشیدی


صفحات: 37-48

DOI: 10.22067/civil.v29i1.42661

چکیده
حذف هیدروکربن¬های نفتی از آب آلوده به‌صورت سنتزی در یک فتورآکتور خورشیدی در حضور نانوذرات TiO۲ پوشش یافته بر صفحات بتنی انجام گردید. فتورآکتور مورد استفاده شامل یک مخزن ذخیره به حجم ۶۰ لیتر همراه با پمپ شناور، سیستم پلکانی با ۵ عدد پلۀ تثبیت‌شده با نانو TiO۲، یک سرریز به حجم ۵ لیتر در بالای پلکان و شاسی فلزی با ملحقات آن بود. در این رآکتور بخش ماورای بنفش (UV) نور خورشید به‌عنوان منبع تأمین انرژی به‌جای لامپ UV استفاده شد. پارامترهای بهینۀ حاصل pH برابر ۵، بارگذاری جرمی TiO۲ ۶۰ گرم بر متر مربع، مدت زمان تابش UV معادل ۲۰۰ دقیقه، غلظت اولیه ۱۰۰ میلی¬گرم بر لیتر و غلظت H۲O۲ برابر ۲۰۰۰ میلی¬گرم بر لیتر بودند. نتایج نشان داد که در شرایط بهینه راندمان حذف COD، مجموع هیدروکربن¬های نفتی (TPH) و هیدروکربن¬های چندحلقوی (PAHs) به‌ترتیب برابر با ۴۸/۷۰، ۶۳/۶۷ و ۷۵/۸۴ درصد می¬باشد. هم‌چنین نتایج آزمایش GC-FID در شرایط بهینه نشان داد که بیشتر هیدروکربن‌های حذف‌شده از نوع پلی¬آروماتیک بودند و آن‌چه باقی‌ماند از نوع هیدروکربن¬های بدون خطر آلیفاتیک بود.

کلمات کلیدی:   فتورآکتور خورشیدی; TiO2; بتن سبک; TPH;AH ،;COD

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 14 Extended Abstract
دانلود : 15

بازدید: 39

تاریخ دریافت: 1393/10/03 , تاریخ پذیرش: 1395/09/09 , تاریخ انتشار: 1396/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )