نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶)

عنوان مقاله: بررسی تأثیر الیاف تقویتی پلیمری کربنی CFRP در میزان باربری دال‌های بتن مسلح دوطرفه مربعی‌شکل دارای بازشو در لبۀ کناری و گوشۀ دال


صفحات: 93-108

DOI: 10.22067/civil.v29i1.21662

چکیده
در دال‌ها بهدلیل وجود داکت‌های تأسیساتی، وجود آسانسور، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و غیره ایجاد بازشو اجتناب‌ناپذیر است. بازشوهای با ابعاد کوچک معمولاً تأثیر چندانی در عملکرد دال نمی‌گذارند ولی رفتار دال‌های دارای بازشو با ابعاد نسبتاً بزرگ متفاوت است و معمولاً باعث تمرکز تنش در اطراف بازشوها می‌گردد. درنتیجه یک نقطه‌ضعف در سازه ایجاد می‌گردد و غفلت از این موضوع می‌تواند باعث ایجاد خسارت سازه‌ای در اطراف بازشوها شود. یکی از روش‌های ترمیم و مقاوم‌سازی این‌گونه دال‌ها که بعد از اجرا در آنها بازشو ایجاد می‌شود، استفاده از مصالح کامپوزیت پلیمری(Fiber Reinforced Polymer) یا بهاختصار FRP می‌باشد. در این تحقیق، تأثیر بازشوها و هم‌چنین تأثیر نحوۀ قرارگیری صفحات FRP روی ظرفیت خمشی دال‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای تحقیق مشخص شد که نتایج این پژوهش می‌تواند برای تقویت دال‌های موجود که در آنها ایجاد بازشو شده است، استفاده شود و ظرفیت باربری آنها در مقایسه با حالت هموژن (بدون تقویت) می‌تواند افزایش یابد بهطوری که براساس نتایج بهدست آمده از تحلیل مقاومت نهایی نسبت به نمونۀ شاهد (دارای بازشو و بدون تقویت) در گروه Se (دال دارای بازشو در لبۀ کناری دال) از ۱۲ تا ۳۰ درصد و در گروهSco (دال دارای بازشو در گوشۀ دال) از ۱ تا ۱۰ درصد بسته به نحوۀ قرارگیری الیاف تقویتی FRP افزایش داشته است.

کلمات کلیدی:   دال بتن مسلح دوطرفه; بازشوی کناری و گوشه; الیاف CFRP; ظرفیت باربری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 18

بازدید: 51

تاریخ دریافت: 1392/02/22 , تاریخ پذیرش: 1394/04/03 , تاریخ انتشار: 1396/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )