نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال، ۲۹. شماره، ۱. بهار (۱۳۹۶)

عنوان مقاله: تحلیل قابلیت اعتماد سازه¬ها براساس روش ترکیبی کوچک¬ترین مربعات دستگاه بردارهای پشتیبان و شبیه¬سازی مونت¬کارلوی پیشرفته


صفحات: 109-122

DOI: 10.22067/civil.v29i1.19742

چکیده
باتوجه به کوچک بودن احتمال خرابی سازه¬ها، تحلیل قابلیت اعتماد سازه¬ها هزینۀ زمانی بالایی را به‌همراه خواهد داشت. در این مقاله، به‌منظور کاهش زمان محاسبات، الگوریتمی براساس ترکیب روش رگراسیونی کوچک‌ترین مربعات دستگاه بردارهای پشتیبان و دو روش شبیه‌سازی مونت کارلوی پیشرفته: نمونه‌برداری بااهمیت و ابرمکعب لاتینی، ارائه شده است. با ارائۀ دو مثال قاب و یک مثال خرپا کارایی الگوریتم¬های پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می¬تواند احتمال خرابی را به‌خوبی تخمین زند و زمان محاسبات در مقایسه با دیگر روش¬های ارائه‌شده در سال¬های اخیر بسیار کمتر می¬باشد.

کلمات کلیدی:   قابلیت اعتماد سازهها; روشهای پیشرفتۀ¬ شبیه‌سازی مونت کارلو; دستگاه بردارهای پشتیبان; احتمال خرابی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 16

بازدید: 55

تاریخ دریافت: 1391/12/03 , تاریخ پذیرش: 1392/11/09 , تاریخ انتشار: 1396/01/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )