نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - گروه عمرانتماس اصلی

سردبیر: محمدرضا اصفهانی
مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - دفتر نشریه - صندوق پستی : ۱۱۱۱-۹۱۷۷۵
فاکس: -۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۷۳۸۴
ایمیل: ejour@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

نشریه عمران فردوسی http://civil-ferdowsi.um.ac.ir
ایمیل: ejour@um.ac.ir